ANBI

BELEIDSPLAN 2020-2025

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. ANBI
3. Algemene gegevens en bestuur
4. Doelstellingen
5. Beheer van het vermogen
6. Activiteiten van het bestuur
7. Geplande activiteiten 2020-2025
8. Financiële begroting 2020-2025

1. Voorwoord

Stichting Meriem Foundation houdt zich bezig met het toegankelijk maken en optimaliseren van gezondheidszorg iin ontwikkelingslanden. Daarnaast ligt ons focus op zaken die gerelateerd zijn aan een goede gezondheid, zoals onderwijs, schoon en veilig drinkwater en noodhulp. Om dit te realiseren besteden wij vanuit de stichting veel aandacht aan het inventariseren van zorgbehoefte in de gebieden waar wij onze projecten willen opzetten. De stichting besteed veel aandacht aan het opzetten van duurzame projecten zodat de lokale bevolking waar het project is opgezet zelfstandig verder kan na afronding van het project. Onze projecten worden wereldwijd gerealiseerd.

2. ANBI

Stichting Meriem Foundation is aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI-instantie. Zo mag u de giften aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de inkomstenbelasting.

3. Algemene gegevens stichting en bestuur

Naam: Stichting Meriem Foundation
RSIN/fiscaal nummer: 852440261
KvK: 57105138
Oprichting: 6 december 2012
Bestuurssamenstelling:

Dr. Meriem Khairoun (voorzitter)
Dhr. Abdelmajid Khairoun (secretaris)
Dr. Gurbey Ocak (penningmeester)
Contactgegevens: A.Khairoun
Cobradreef 41
3564 ET Utrecht
Tel. 0621596612
amkh208@gmail.com

4. Doelstellingen

Gezondheidszorg

  • Opzetten en begeleiden van projecten op het gebied van de gezondheidszorg
  • Organiseren van medische campagnes in binnen
  • Bevorderen van kennis en bewustwording over verschillende gezondheidsproblemen en ziektes
  • Het verzorgen van trainingen en onderwijs aan gezondheidsmedewerkers en artsen
  • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg en daar aan gerelateerde zaken

Humanitaire hulpverlening

  • Waterprojecten in ontwikkelingslanden
  • Ontwikkelingshulp en noodhulp

Doelstellingen behalen
Onze doelstellingen trachten wij te bereiken (o.a.) middels:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • opbrengst van kapitaal

Daarnaast werken wij samen met verschillende partnerorganisatie en streven wij naar het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter bevordering van de genoemde doelen.

5. Beheer van het vermogen

Stichting Meriem Foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester:
Dr. Meriem Khairoun (voorzitter)
Dhr. Abdelmajid Khairoun (secretaris)
Dr. Gurbey Ocak (penningmeester)

Bestuursleden van Stichting Meriem Foundation ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

6. Activiteiten van het bestuur

Vergaderen
Het bestuur komt twee keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Verslaglegging hiervan vindt u onder de ANBI-gegevens.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1. Het opzetten en begeleiden van verschillende gezondheidsprojecten wereldwijd;
2. Opzetten van medische campagnes
3. Realiseren van waterputten
4. Ontwikkelings-en noodhulp realiseren

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

7. Geplande activiteiten in de periode 2020-2025

De komende 5 jaar zal Meriem Foundation haar werkzaamheden en projecten voortzetten. Hieronder treft een planning voor komende jaren.

Gezondheidszorg
1. Obstetrisch Fistula Project: In de periode 2020-2022 hebben wij het voornemen om 120 vrouwen te helpen die obstetrisch fitula hebben opgelopen als gevolg van een gecompliceerde bevalling. Naast de medische behandeling willen wij deze vrouwen ook een re-integratietraject aanbieden en herstelprogramma waardoor zij onafhankelijk verder kunnenna afronding van dit traject. Dit project zal plaatsvinden in Benin.
2. Medische Campagnes: Onze medische campagnes zullen wij voortzettem op verschillende plekken in hoofdzakelijk Noord- en West-Afrika. Er staan nog diverse campagnes gepland op het gebied van screening op hart- en vaatziekten en suikerziekte. Daarnaast willen wij ook tandheelkundige en medische campagnes gericht op kinderen gaan opzetten. Gekoppeld aan de medische campagnes zit meestal ook een voorlichtingscampagne en educatie voor lokaal personeel bij.
3. Inrichting ziekenhuizen: In samenwerking met onze partners wereldwijd willen wij de komende 5 jaar nog vele ziekenhuizen en gezondheidsposten helpen aan medische apparatuur en hulpmiddelen. Hiervoor zijn wij druk bezig om meerdere partners op Europees niveau te vinden die ons hierin kunnen steunen.
4. Om een bijdrage te leveren aan de medische gezondheidszorg en mondiale ontwikkeling willen wij ons ook gaan inzetten voor wetenschappelijk onderzoek in derdewereldlanden.

Humanitaire hulpverlening
1. Waterputten: we hebben dankzij onze donateurs en vrijwilligers wereldwijd al vele waterputten gerealiseerd. Voor de komende 5 jaar zullen wij hier mee doorgaan. Wij zijn steeds bezig om na te gaan wat de ontwikkelingen op het gebied van waterputten slaan is, om zo veel mogelijk mensen van schoon drinkwater te voorzien.
2. Ontwikkelingshulp en noodhulp: Ook voor de komende jaren zullen we doorgaan met onze voedselpakketten en kledingpakketten. Mochten zich nieuwe rampen voordoen waar hulp nodig is dan zullen wij daar onze capaciteiten voor inzetten.

De belastingdienst heeft de Stichting Meriem Foundation aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan ons kunt u daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hieronder vindt u de gegevens van onze ANBI.


GEGEVENS

Meriem Foundation
– Stichting Meriem Foundation
– RSIN: 852440261
– KvK:57105138
Contact
A.KHAIROUN (secretaris)
Cobradreef 41 3564 ET Utrecht
Tel. 0621596612

De jaarrekeningen en jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hieronder:


VERSLAGEN


MF JAARVERSLAG 2021

Campanes Meriem Foundation


ArabicDutchEnglishFrench